Διοικητικό Δίκαιο

Φορολογικές και Τελωνειακές διαφορές

Η Δικηγορική μας Εταιρία χειρίζεται υποθέσεις του αντικειμένου αυτού, τόσο των επιχειρήσεων που υποστηρίζουμε νομικά, όσο και μεγάλου αριθμού ιδιωτικής πελατείας, σε όλα τα φορολογικά και τελωνειακά αντικείμενα.

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρία έχει πολυετή εμπειρία σε πάσης φύσεως διοικητικές διαφορές, στη σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών