Διοικητικό Δίκαιο

Φορολογικές και Τελωνειακές διαφορές

Η Δικηγορική μας Εταιρία χειρίζεται υποθέσεις του αντικειμένου αυτού, τόσο των επιχειρήσεων που υποστηρίζουμε νομικά, όσο και μεγάλου αριθμού ιδιωτικής πελατείας, σε όλα τα φορολογικά και τελωνειακά αντικείμενα.

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Η Δικηγορική μας Εταιρία έχει πολυετή εμπειρία σε πάσης φύσεως διοικητικές διαφορές, στη σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση προσφυγών, αιτήσεων ακυρώσεως και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών

ESPA